>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Dębowy GrądCelem rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu Puszczy z dorodnym wielogatunkowym drzewostanem z dużym udziałem dębu i jesionu oraz stanowisk rzadkich motyli. Teren rezerwatu wznosi się średnio 160 m n.p.m. Jest równinny, lekko pochylony w kierunku zachodnim, gdzie występuje zatorfiona dolina, przez którą przepływa niewielka rzeczka Dubitka. Nad nią znajduje się pozostałość po mielerzu z XVIII wieku, w którym wyrabiano potaż. W rezerwacie występują gleby płowe właściwe, glejowe właściwe, mułowo-glejowe i torfowe. Na terenie rezerwatu spotykamy kilka postaci grądu (czyśćcowy, murszowy, turzycowy) oraz łęg olszowo-jesionowy.WIĘCEJ O REZERWACIE

wiosna

Rezerwat "Dębowy Grąd" utworzony został w 1985 r. Obejmuje ponad stuhektarowy fragment Puszczy Białowieskiej z wielogatunkowym drzewostanem. Tworzą go dęby, jesiony, świerki, lipy, klony, graby. Teren rezerwatu jest równinny, lekko pochylony w kierunku zachodnim, gdzie znajduje się dolina leśnego strumienia o nazwie Dubitka. W jego płytkiej zatorfionej dolinie rozwinęło się zbiorowisko lasu łęgowego, z jesionem i olszą w drzewostanie. W południowozachodnim narożu rezerwatu zachowały się ślady mielerza z XVIII w., w którym wypalano węgiel drzewny. Nazwa grąd wywodzi się od miejscowego słowa "grud", "hrud", które oznacza wzniesienie wśród płaskiego, zabagnionego terenu. "Hrud" mówiło się również na lasy liściaste, rosnące na wzniesieniach. Słowem "hrud" posługiwano się już w XVI w. (przy opisywaniu inwentaryzowanych puszcz).
lato


Grąd to zbiorowisko roślinne najczęściej spotykane w lasach w Puszczy Białowieskiej. Występuje na najżyźniejszych glebach. Zobaczyć w nim można wszystkie gatunki drzew liściastych i iglastych występujących w Puszczy. Właśnie w grądzie osiągają one największe rozmiary (wysokość i grubość). Spotkać tu można ty stare dęby o obwodzie pnia ponad 7 metrów czy też świerki o wysokości ponad 50 m. Inną cechą charakterystyczną grądu jest wielowarstwowość. Najwyższą warstwę tworzą górujące nad lasem świerki Niższą(do wysokości do 42 m) stanowią dęby, lipy, klony, wiązy, osiki. Dolną warstwę zajmują graby i młode drzewa gatunków z wyższych warstw, które szczelnie wypełniające sklepienie lasu.
jesien

Kolejną cechą grądów jest sezonowość wegetacji. Wiosną ,przed rozwojem liści drzew i krzewów dno lasu pokrywa się barwnym kobiercem kwiatów. Jako pierwsze pojawiają się przylaszczki. Ich niebieskie mocno kontrastują z leżącymi na ziemi od jesieni szaro-brunatnymi liśćmi drzew. Od kilku do kilkunastu dni później rozwijają się białe kwiaty zdrojówki. Po nich przychodzi kolej na zawilce i gwiazdnice. Gdy liście na drzewach i krzewach już się rozwiną zieleń na dnie lasu nasyca się stopniowo. W połowie maja znów w grądzie zobaczyć można kwiatowy dywan-tym razem białych kwiatów czosnku niedźwiedziego. Im bliżej lata, tym mniej kwitnących roślin w runie.

ŹRÓDŁO -TABLICA INFORMACYJNA W REZERWACIE DĘBOWY GRĄD
zima


DĘBY
FILMY
ZIMA
JESIEŃ
LATO
WIOSNA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery