>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

NarewWędrując po małym miesteczku Narwitrudno sobie wyobrazić jak wspaniałą ma ona przeszłość.Nawydmach nadrzecznych znajdowano ślady kultur neolitycznych. Wokół miasteczka można spotkać kurhany i grodziska świadczące owczesnośredniowiecznycm osadnictwie na tym terenie. Od dawna to miejsce miało rolę strategiczną w regionie Puszczy Białowieskiej.Miasteczko rozwinęło się w miejscu przeprawy przez rzekę Narew ważnego traktu kupieckiego z Wilna i Grodna do Bielska i Brześciai dalej do Lublina i Krakowa. Początkowo rzekę przekraczano istniejącymi w tym miejscu brodami. WXVI w. wybudowano przeprawę mostow. Z czasem zaczęto nazywać tę miejscowość portem, z którego wysyłano drewno i inne towary (jak smoła, potaż , zboża) do portów morskich i dalej za granicę. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z listów króla Jagiełły,pisanych w podróży w 1421 r. Prawa miejskie chełmskie Narew otrzymała w 1514 r. Założycielem miasta był Olbracht Gasztołd.Przyjęcie takiego prawa lokacyjnego zapewniało miastu własne sądownictwo, wolność targową i handlową oraz swobodę importu i eksportu bezopłaty cła. Bardzo częstokolonizację na prawie chełmskim zmieniano w późniejszym czasie na znacznie mniej korzystne dla osadników prawo magdeburskie, wprowadzające większe obciążenia. Tak stało się i w Narwii. Król Zygmunt Staryrelokował miasto w 1529 r.na prawie magdeburskim.
Typowy układ przestrzenny tak założonego miasta to plac targowy i wychodzące z karzdego rogu dwie ulice, prostopadle do siebie. Ulice w mieście lokacyjnym przecinały się pod kontem prostym. Plac nazywany był rynkiem. Obudowano go domostwami, kramami, wznoszono budynki władz miejskich, często też znajdował się tam kościół. Całą powierzchnię miasta podzielono na działki budowlane w ksztaucie prostokonta.Do rynku przylegały krótszym bokiem.Boczne uliczki zajmowali rzemieślnicy, na ogół w tej samej specjalności. Byli oni zorganizowani w cechy czyli zrzeszenia rzemieślników tego samego zawodu.
W 1528r. ufundowano kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława BiskupaMęczennika. W XVI w.powstała również cerkiew. Ukoronowaniem okresu świetności Narwi było wydzielenie ze starostwa bielskiego pod koniec XVI w. niezależnego starostwa narewskiego. Do upadku miasta przyczyniły się niszczące skutki wojny szwedzkiej i pasma wojen XVII-XVIII w., jak i edykt królewski cofający mieszczanom narewskim wszystkie przywileje związane z handlem drewnem.
Narew utraciła prawa miejskie w 1934 r. Do 1941 r. była miasteczkiem licznie zamieszkałym przez społeczność żydowską. Cmentarz żydowski jest jedyną po niej pozostałością. Kirkut ulokowany jest w lesie, poza obrębem zabudowań Narwi.
TABLICA INFORMACYJNA W NARWI*GALERIA
*
Parafia prawosławna w Narwi
Parafia katolicka w Narwi
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery