>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

KuraszewoKuraszewo jest starą wsią. Założona przed 1570 r. w wyniku przeprowadzenia pomiary włucznej. W 1775 r. liczyła 68 domów (298 mieszkańców). Mimo że wieś była położona w niewielkiej odległości od innych parafii prawosławnych w Czyżach i Łosince, mieszkańcy wybudowali w 1800 r. własną cerkiew na tutejszym cmentarzu. W 1897 r.utworzono samodzielną parafię Kuraszewo ze świątynią parafialną p.w. św. Antoniego Pieczerskiego. Rok później mieszkańcy Kuraszewa postanowili wybudować świątynię.
Po pierwszej wojnie światowej władze państwa polskiego nie pozwoliły tu na otwarcie parafii prawosławnej. Zabrane grunty cerkiewne i świątynię przekazano w 1925 r. neounitom. Wśród tutejszej ludności zaczął się konflikt wyznaniowy, który trwał aż do 1939 r. Konflikt ten był bezpośrednim skutkiem polityki prowadzonej przez władze II Rzeczypospolitej w latach 1925 – 39 wobec mniejszości wyznaniowych i narodowych.
Grekokatolicy (unici) i prawosławni mieli wspólny język liturgiczny, podobnie wyglądające świątynie i obrzędowość. Cechy charakterystyczne obrzędowości prawosławnej to m.in.: bierzmowanie oraz z chrztem komunia pod dwiema postaciami, rozwinięte śpiewy liturgiczne oraz posługiwanie się kalendarzem juliańskim. Prawosławie i grekokatolicyzm — to jednak dwa różne wyznania. Unici na mocy unii brzeskiej (1596 r.) zostali zobowiązani do uznania późniejszych dogmatów Kościoła Katolickiego, m.in.: o zwierzchnictwie papieża, o czyśćcu, o niepokalanym poczęciu NMP. Zachowali dotychczasowa obrzędowość i organizację kościelną. Z upływem czasu zaczęli przyjmować coraz więcej elementów z łacińskich zwyczajów i obrzędów liturgicznych. W wystroju świątyń pojawiły się ławki, konfesjonały, ambony czy organy. Po kasacji unii w (1839 r.) decyzją administracji carskiej wszystkie świątynie należące do Kościoła unickiego zostały przekształcone w prawosławnej. W niepodległej II Rzeczypospolitej postrzegane jako narzędzie rusyfikacji. Próbowano więc wprowadzić neounię na terenach dawnego zaboru rosyjskiego.
Na Białostocczyźnie zrezygnowano z posługi duchowieństwa grekokatolickiego z Galicji w obawie, aby nie było ono narzędziem agitacji polityczno-proukraińskiej. Lokalni kapłani byli więc renegatami. Części mieszkańców Kuraszewa posługę niósł kapłan unicki, pozostałym — kapłani prawosławni z parafii Czyże. Ostatecznie neounia zakończyła się fiaskiem. W 1932 r.-po rozprawie wygranej przed sądem Rzeczypospolitej, budynek cerkwi przekazano wyznawcom prawosławia. Podczas okupacji niemieckiej placówka neounicka przestała funkcjonować. Wówczas cerkiew wyremontowano, m.in. dobudowano do niej dzwonnicę. Obecnie wśród mieszkańców silnie jest przywiązanie do wiary prawosławnej i ugruntowane przekonanie, że prawosławni są z dziada pradziada.

TABLICA INFORMACYJNA W KURASZEWIE
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery