>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Nowokornino


--------------------------------------------------------------------------

Obszar południowego Podlasia przez wiele wieków był terenem granicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony . Po zakończeniu wojen polsko –litewskich i zawarciu unii w Krewie w 1385 r. ,obszary te zaczęły stopniowo się zaludniać. Tereny leśne podporządkowano najbliższym grodami dworom władców litewskich, wyznaczając granicę obszarów i nadając im nazwy. W ten sposób powstały na tym terenie Puszcza Białowieska, Puszcza Bielska i Puszcza Kamieniecka. Poddanym mieszkającym przy grodach, zamkach i dworach pozwalano użytkować lasy ale na ściśle określonych prawach, tzw. "wchodów". Dotyczyły one koszenia trawy, zbioru siana, pozyskiwania leżących drzew, miodu , zbioru grzybów i jagód, łowienia ryb itp. Wśród poddanych były grupy chłopów, którzy posiadali własną ziemię i byli wolni od różnych ciężarów np. świadczenia pańszczyzny. W zamian mieli obowiązek strzeżenia puszcz i dróg puszczańskich. W zależności od wykonywanych obowiązków nazywano ich: osocznikami, strzelcami, rybakami, bobrownikami, bartnikami.
W 1557 r. król Zygmunt August wydał "ustawę na wołoki". Zapoczątkowała ona reformę agrarną zwaną pomiarą włóczną. Jej konsekwencja jej konsekwencją było uporządkowanie stosunków własnościowych i komasacja gruntów oraz wprowadzenie nowego systemu gospodarowania. Działania przygotowujące wprowadzenie reformy miały miejsce jeszcze przed 1540 r. Mieszkańców rozproszonych osad osoczników i bartników , osiedlono ich we wsiach : Krzywa, Koszewicze, Rakowicze, Czyże. W tym czasie założono wielką na 150 włókach czyli blisko 3000 ha) wieś Zygmuntowo, dzisiaj Klejniki. Na południe od Narwi dworzanin królewski Ostafi Chalecki założył przed 1570 r. m.in. wsią: obecne Witowo, Istok, Koryciska, Stary Kornin, Morze, Stare Berezowo, Kuraszewo, Kamień, Makówka, Waniewo. Wzdłuż granicy z Puszczą Białowieską założono wsie osoczników, bartników i strzelców: Dubicze Osoczne, Kojły. Nowo założone wsie wydzielono jako oddzielną jednostkę dóbr królewskich zwaną leśnictwem bielskim. Siedzibę leśniczego umieszczono w folwarku Lady, od którego pozostałość Puszczy Bielskiej później nazwano Puszczą Ladzką. Na początku XVII w. założono kolejne wsie. Większość Puszczy Bielskiej zamieniono na tereny rolne. W tworzeniu nowych wsia brała udział miejscowa ludność. Nazwy wsi wskazują na pochodzenie osadników: Nowy Kornin-Stary Kornin, Nowe Berezowo-Stare Berezowo, Czyżyki-Czyże. W przeciwieństwie do skolonizowanej Puszczy Bielskiej-lasy Białowieży miały nadal pozostać puszczą. Na granicy puszczy po przeorganizowaniu systemu dozoru osadzono w małych osadach strażników i strzelców. Osady te w następnych latach powiększały się. Mimo wyłączenia Puszczy Białowieskiej spod kolonizacji, założono na jej terenie kilka wsi i osad. W XVII w. powstało Skupowo, Masiewo, Pogorzelce, Teremiski, Budy. Rozwijała się też Białowieża.
ŹRÓDŁO : TABLICA INFORMACYJNA WE WSI NOWOKORNINO

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery